Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana do użytkowników Fanpage’a Galerii Miodowej w Kluczborku w serwisie społecznościowym Facebook.

 

Klauzula informacyjna została przygotowana dla użytkowników fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook Galerii Miodowej w Kluczborku (dalej „Fanpage”), administrowanego przez Galeria Kluczbork sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, KRS: 0000387754, NIP: 631-263-46-28
(https://www.facebook.com/GaleriaMiodowaKluczbork).

Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kluczbork sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, NIP: 631-263-46-28, REGON: 241965995, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387754 (dalej „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: p.mozdzen@panova.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej pod adresem: Galeria Kluczbork sp. z o.o.,
ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice.

2. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Pod pojęciem użytkowników, których dane są przetwarzane rozumie się osoby, które w ramach użytkowania portalu Facebook:

 1. dokonały subskrypcji Fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. opublikowały swój komentarz lub reakcję pod którymkolwiek z postów zamieszczonych
  na Fanpage’u lub komentarzy do tych postów;
 3. udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na Fanpage’u na swoim profilu;
 4. opublikowały recenzję na Fanpage’u;
 5. wysłały wiadomość prywatną do administratorów Fanpage poprzez funkcję „Wyślij wiadomość”.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe osób określonych w pkt 1 przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:

 1. prowadzenia Fanpage pod nazwa Galeria Miodowa, na portalu społecznościowym Facebook,
  na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., w celu informowania
  o aktywności Galerii Miodowa, promowania wydarzeń które organizuje, budowania
  i utrzymywania społeczności z nią związanej;
 2. zapewniania ciągłości komunikacyjnej z użytkownikami Fanpage’a za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu społecznościowego Facebook (funkcje komentowania, chatu, wiadomości, publikowania komentarza pod postami zamieszczonymi na Fanpage’u);
 3. reklamy, marketingu produktów i usług oraz tworzenia i dbania o wizerunek marki;
 4. analizy analitycznej dotyczącej funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania
  z Fanpage’a przez użytkowników;
 5. ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych użytkowników miało nastąpić w innym celu, Administrator zobowiązuje się do każdorazowego uzyskania zgody użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Rodzaj przetwarzanych danych

W celach określonych w pkt 3, w zależności od ustawień konta konkretnego użytkownika, Administrator przetwarza następujące dane,:

 1. identyfikator (imię i nazwisko lub nick);
 2. zdjęcie profilowe;
 3. inne zdjęcia publikowane przez użytkowania;
 4. dane kontaktowe;
 5. miejsce zamieszkania;
 6. miejsce pracy;
 7. stan rodzinny;
 8. wykształcenie;
 9. dane dotyczące metody i miejsca logowania do konta (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki,
  z której użytkownik korzysta, typ systemu operacyjnego itp.)
 10. osobiste preferencje;
 11. styl życia i posiadane zainteresowania;
 12. treść publikowanych komentarzy i postów;
 13. anonimowe dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights, gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera przypisany kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych
  na portalu społecznościowym Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony z chwilą otwarcia Fanpage’a.

 5. Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać dane osobowe wskazane w pkt 4:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:
  •  osobom którym na podstawie zawartych umów zlecił administrowanie Fanpage’m, dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
  • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne, marketingowe;
  • podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta
   i wsparcia IT dla Fanpage’a, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook tj. Facebook Inc., na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook
  (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/);
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.

 

 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG, co nie jest zależne od Administratora. Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

7. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu i podstaw ich przetwarzania.
Z tego też względu:

 1. dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przewarzane będą do czasu cofnięcia zgody;
 2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych przetwarzane będą przez czas,
  w którym przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasku skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
 4. dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie
  z obowiązującymi w tym serwisie zasadami.

 

8. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych użytkownikom na zasadach określonych w RODO przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych;
 3. usunięcia swoich danych;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 5. przeniesienia swoich danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej gody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

9. Dobrowolność podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez Facebook, związanych
z użytkowaniem Fanpage’a (komentowanie, reagowanie na posty, wysłanie prywatnej wiadomości).

10. Informacja o współadministrowaniu danymi z Facebook Ireland Limited

 1. Administrator i Facebook Ireland Ltd Limited (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi Administratorami danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych dla celów statystycznych i reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage’a.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie danych we wskazanych celach obejmuje:
  1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
  1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;
 5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne w porozumieniu o współadministrowaniu opublikowanego przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 7. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation